KONKURSAS MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, kodas 190065123

Įstaigos adresas: Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

El. paštas: info@balsiupm.lt  

Skelbimo data: 2024 m. sausio 30 d.

Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 0,9328 - 1,1597, priklausomai nuo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Nustatoma darbo laiko norma: 18 val. per savaitę.

Sutartis: neterminuota.

Pareigybės lygis: A2

 

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 2. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, tarptautiniais teisės aktais.

3. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

6. Privalumai: pirmaeilės pareigos, darbo mokykloje patirtis, vairuotojo pažymėjimas.

 

Socialinio pedagogo funkcijos

1. Kartu su kitais specialistais vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikį, numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas.

2. Konsultuoti vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.  

3. Dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, spręsti  socialinių įgūdžių ugdymo problemas.

4. Bendradarbiauti su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais teikiant vaikui socialinę pedagoginę pagalbą.

5. Šviesti mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

6. Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

7. Atlikti aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus), teikti siūlymus;

8. Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaujant su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.

9. Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus, ataskaitas.

10. Planuoti ir derinti su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos programą mokslo metams.

11. Nuolat tobulinti savo kompetencijas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

6. Gyvenimo aprašymą;

7. Pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie fizinio  asmens neteistumą/teistumą;

8. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: tel.: 8 (421)42435, mob. 868785572.

Kontaktinis asmuo: direktorė Virginija Tumėnienė.

Skelbimas galioja: iki 2024 m. vasario 10 d. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Dokumentai siunčiami el. paštu info@balsiupm.lt arba pristatomi į mokyklą, adresu Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2024 m. vasario 10 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas: pokalbis.

Pokalbis su pretendentais: Pretendentai, atrinkti dalyvauti konkurse, bus pakviesti pokalbiui telefonu ir el. paštu.

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45