Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagogės veiklos planas 2022-10-05 19:16:48 76.41 KB
Seniūnų tarybos veiklos planas 2022-09-20 10:02:28 95.93 KB
Mokyklos veiklos planas 2022-10-05 19:21:59 469.6 KB
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas 2022-10-05 19:18:25 151.91 KB
Mokytojų tarybos veiklos planas 2022-10-05 19:20:58 65.15 KB
Mokytojų dalykininkų ir pagalbos specialistų metodinės grupės planas 2022-10-05 19:23:46 128.86 KB
Analizės ir priežiūros planas 2021-10-15 13:04:27 216.28 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-11-15 19:33:36 191.77 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022-03-18 08:29:30 243.07 KB
Užklasinių renginių planas 2022-10-05 13:02:54 76.52 KB
Bibliotekos darbo planas 2022-10-05 19:13:43 82.57 KB
Mokyklos tarybos planas 2022-10-05 19:24:24 55.01 KB
Profesinio orientavimo darbo grupės planas 2022-10-05 19:19:09 135.71 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022-10-05 19:27:38 126.18 KB
Meninės-kultūrinės veiklos planas 129.27 KB
2021-2023 metų strateginis planas 1.22 MB
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-09-28 10:35:05 1.57 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
UTA įgyvendinimo planas 2022-2023 m. m. 2022-11-16 08:25:37 226.72 KB
UTA savivaldybės planas 2022-2023 m. m. 141.7 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 282.58 KB
Tėvams apie UTA 1.17 MB
Pamokos stebėjimo protokolas 2023-05-25 17:32:05 235.34 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-12 19:26:47 17.04 KB
Turinys 2023-06-12 19:27:28 32.79 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:28:26 170.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:29:22 97.21 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis; 2023-06-12 19:30:58 73.17 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:31:57 178.09 KB
Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 436.35 KB
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 522.61 KB
1 priedas informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą 148.9 KB
2 priedas nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai 26.7 KB
3 priedas informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertinamo įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimą 140.05 KB
4 priedas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 37.31 KB
5 priedas po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis 42.02 KB
6 priedas atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 75.84 KB
7 priedas informacija apie išankstinius apmokėjimus 44.12 KB
8 priedas informacija apie per vienus metus gautinas sumas 70.19 KB
9 priedas informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 62.6 KB
10 priedas finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 123.55 KB
11 priedas finansavimo sumų likučiai 50.68 KB
12 priedas informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 69.65 KB
13 priedas informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį 47.77 KB
14 priedas atidėjiniai pagal jų paskirtį 110.55 KB
15 priedas atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką 34.39 KB
16 priedas informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 62.2 KB
17 priedas ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 83.54 KB
18 priedas praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 83.62 KB
19 priedas informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte 57.58 KB
20 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį 33.76 KB
2022 metų Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta 2.41 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų planas 2022 metų 2022-07-05 09:19:56 119.21 KB
Akmens anglies mažos vertės pirkimo, vykdymo skelbiamos apklausos būdu, sąlygos 750.67 KB
Medžio granulių mažos vertės pirkimo, vykdymo skelbiamos apklausos būdu, sąlygos 730.04 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 1.2 MB
2023 metų viešųjų pirkimų planas 216.58 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Pėsčiojo atmintinė 2022-03-09 13:52:14 219.92 KB
Eismo dalyviams 2022-03-09 13:52:32 221.46 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo tvarkos taisyklės 2022-10-05 19:31:51 612.98 KB
Mokinio elgesio taisyklės (sutrumpintas variantas 2022-09-01) 2022-09-15 12:58:41 250.59 KB
Mokinio elgesio taisyklės 300.58 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-01 02:15:39 384.17 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatai 2021-12-09 12:47:55 2.9 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 219.22 KB
Pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 175.68 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos AB "Pakruojo autotransportas" važiavimo grafikas 131.65 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos geltono autobusiuko važiavimo grafikas 1 137.04 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos geltono autobusiuko važiavimo grafikas 2 154.31 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos planas 2023-03-31 09:37:24 292.33 KB
Dėl korupcijos prevencijos atsakingo asmens ir programos ir priemonių tvirtinimo 2023-04-03 16:59:29 44.59 KB
Korupcijos prevencijos programa 2023-03-31 09:42:13 161.77 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos 2022 m. civilinės saugos veiklos priemonių planas 195.46 KB
2023 metų civilinės saugos mokymų planas 2023-03-28 10:09:11 83.37 KB
2023 metų civilinės saugos prevencinių priemonių planas 2023-03-28 10:09:58 230.02 KB
2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijų priemonių planas 259.13 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-09 14:22:34 320.7 KB
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 240.68 KB
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 384.99 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-09 14:21:07 567.95 KB
Mokyklinių spintelių naudojimo tvarka 149.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 328.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 379 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-01 02:15:39 384.17 KB
Nuotolinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-13 15:45:30 16.42 KB
Nuotolinio mokymosi aprašas 2021-10-13 15:47:30 16.42 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis 180.59 KB
Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas 181.48 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m.m. 513.59 KB
Pirmųjų projekto mokslo metų ataskaita 2022-03-09 13:05:21 328.83 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2021-2022 m.m. (koreguotas) 245.02 KB
Projekto tarpinės ataskaitos 2022-03-09 15:46:08 182.69 KB
Mokyklos iniciatyvių projektų sąrašo patvirtinimas 133.56 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
PIRLS2021GDPR-LTU-Tevams 2021-10-15 12:46:15 812.48 KB
PIRLS2021-lankstinukas 1.28 MB
PUPP mokyklos detalioji ataskaita - pagrindine 2021 m. 146.14 KB
NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2021 m... 180.83 KB
NMPP 4 KL. 2021 M. 21.69 KB
NMPP 4 klasės 2022 mokyklos ataskaita 22.37 KB
NMPP 6 klasės 2022 mokyklos ataskaita 20.27 KB
NMPP 8 klasės 2022 mokyklos ataskaita 20.4 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
2021-2022 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo planas 193.38 KB
2021-2022 m.m. veiklos įsivertinimo išvados ir siūlymai veiklos tobulinimui 383.36 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita 2022 m. 416.26 KB