Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-12 19:26:47 17.04 KB
Turinys 2023-06-12 19:27:28 32.79 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:28:26 170.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:29:22 97.21 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis; 2023-06-12 19:30:58 73.17 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-06-12 19:31:57 178.09 KB
Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 436.35 KB
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 522.61 KB
1 priedas informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą 148.9 KB
2 priedas nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai 26.7 KB
3 priedas informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertinamo įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimą 140.05 KB
4 priedas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 37.31 KB
5 priedas po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis 42.02 KB
6 priedas atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 75.84 KB
7 priedas informacija apie išankstinius apmokėjimus 44.12 KB
8 priedas informacija apie per vienus metus gautinas sumas 70.19 KB
9 priedas informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 62.6 KB
10 priedas finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 123.55 KB
11 priedas finansavimo sumų likučiai 50.68 KB
12 priedas informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 69.65 KB
13 priedas informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį 47.77 KB
14 priedas atidėjiniai pagal jų paskirtį 110.55 KB
15 priedas atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką 34.39 KB
16 priedas informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 62.2 KB
17 priedas ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 83.54 KB
18 priedas praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 83.62 KB
19 priedas informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte 57.58 KB
20 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį 33.76 KB
2022 metų Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta 2.41 MB

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45