Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 1–10 klasėse

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. –  vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2023 m. birželio 5 d. –  rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos 5-10  klasių mokiniams

2023 m. birželio 19 d. –  rugpjūčio 31 d.

Pastaba: Vasaros atostogų pradžia numatyta 4 ugdymo dienas atidirbant per mokslo metus.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

1-10 klasės

I pusmetis

rugsėjo 1 d. -  sausio 20 d.

II pusmetis

1-4 kl. sausio 23 d. – birželio 2 d.

5-10 kl. sausio 23 d. – birželio 16 d.

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymas įgyvendinamas remiantis „Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“, patvirtinta mokyklos direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. M-80.

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-09-28 10:35:05 1.57 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
UTA įgyvendinimo planas 2022-2023 m. m. 2022-11-16 08:25:37 226.72 KB
UTA savivaldybės planas 2022-2023 m. m. 141.7 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 282.58 KB
Tėvams apie UTA 1.17 MB

Atnaujinta: 2022-11-16
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50