Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 1–10 klasėse

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 14 d. –  vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2022 m. birželio 6 d. –  rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos 5-10  klasių mokiniams

2022 m. birželio 20 d. –  rugpjūčio 31 d.

Pastaba: Vasaros atostogų pradžia numatyta 5 ugdymo dienas atidirbant per mokslo metus.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

1-10 klasės

I pusmetis

rugsėjo 1 d. -  sausio 21 d.

II pusmetis

1-4 kl. sausio 24 d. – birželio 3 d.

5-10 kl. sausio 24 d. – birželio 17 d.

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymas įgyvendinamas remiantis „Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“, patvirtinta mokyklos direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. M-80.

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 2021-10-27 20:24:16 1.6 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2021-10-13 15:46:32 17.29 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo sistema 242.3 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB

Atnaujinta: 2022-03-09
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.05 - 09.50
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50