KONKURSAS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, kodas 190065123

Įstaigos adresas: Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

El. paštas: info@balsiupm.lt  

Skelbimo data: 2024 m. sausio 30 d.

Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas 1,04.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Nustatoma darbo laiko norma: 20 val. per savaitę.

Sutartis: neterminuota.

Pareigybės lygis: A2

 

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

2. Sugebėti spręsti įvairius ūkinius klausimus, organizuoti ugdymo aprūpinimą.

3. Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje viešųjų pirkimų, darbų saugos, geros higienos praktikos, gaisrinės ir civilinės saugos bei sveikatos saugos įstatymus.

4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, administracinius dokumentus.

5. Gebėti planuoti ir organizuoti savo bei aptarnaujančio personalo veiklą, priimti sprendimus, savarankiškai vykdyti kitas direktoriaus pavestas funkcijas.

6. Turėti kompiuterinio raštingumo kompetenciją.

7. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

6. Privalumai: pirmaeilės pareigos, vadovaujančio darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.

 

Direktoriaus pavaduotojo funkcijos

1. Paskirstyti mokyklos ūkinio personalo darbuotojams darbus pagal patvirtintus mokyklos nuostatus ir pareigines instrukcijas, sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

2. Pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

3. Nuolat vykdyti mokyklos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

4. Rūpintis apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus.

5. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą;

6. Dalyvauti sudarant mokyklos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;

7. Organizuoti mokyklos aprūpinimą baldais, inventoriumi. Kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;

8. Organizuoti mokyklos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemonėmis. Tinkamai įrengti mokyklos patalpas;.

9. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą mokyklos patalpose bei teritorijoje.

10. Laiku aprūpinti tiesiogiai pavaldžius darbuotojus (valytojas, kiemsargius, pagalbinius darbininkus ir kt.) valymo ir higienos priemonėmis.

11. Kontroliuoti mokyklos turto, patalpų inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;

12. Kontroliuoti, kad gaunamos ir siunčiamos prekės – materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus.

13. Tvarkyti prekių – materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengti ir teikti prekines – pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. Nuolat tikrinti, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytiems likučiams buhalterijos dokumentuose.

14. Ruošti ir laiku pateikti buhalterijai darbo ataskaitas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

6. Gyvenimo aprašymą;

7. Pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie fizinio  asmens neteistumą/teistumą;

8. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: tel.: 8 (421)42435,  mob. 868785572.

Kontaktinis asmuo: direktorė Virginija Tumėnienė.

Skelbimas galioja: iki 2024 m. vasario 10 d. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Dokumentai siunčiami el. paštu info@balsiupm.lt arba pristatomi į mokyklą, adresu Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2024 m. vasario 10 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas: pokalbis.

Pokalbis su pretendentais: Pretendentai, atrinkti dalyvauti konkurse, bus pakviesti pokalbiui telefonu ir el. paštu.

 

 

 

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45