„KOKYBĖS KREPŠELIS“

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 - 2023 m.

Projektui skirtos lėšos: 30 324 200,95  Eur.

Projekto vadovas: Aušra Liubinienė, el. p. ausra.liubiniene@nsa.smm.lt, tel. nr. + 370 666 29553

 

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir mokyklomis:

I projekto etape su 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:  30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas) ir 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką; bei

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
 • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
 • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
 • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

 

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m.liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

 

Pirmųjų metų su „Kokybės krepšeliu“ patirtys ir atradimai Balsių pagrindinėje mokykloje

 

Pirmųjų metų su „Kokybės krepšeliu“ patirtys ir atradimai

Nacionalinės švietimo agentūra, Pakruojo rajono savivaldybė ir Balsių pagrindinė mokykla antrus metus įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą ,,Kokybės krepšelis”. Projekto tikslas – panaudojant projekto metu gautas lėšas, pagerinti ugdymo kokybę bei padidinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Mokykla išanalizavo turimus statistinius duomenis, mokinių pasiekimų rezultatus, išorinio vertinimo ataskaitą bei kitus duomenis ir parengė dviejų mokslo metų (2020–2022) mokyklos veiklos tobulinimo planą. Pirmieji projekto metai prabėgo. Visų sumanytų veiklų labai sklandžiai nepavyko įgyvendinti dėl užsitęsusio nuotolinio ugdymo. Šiais mokslo metais, pakoregavus projekto veiklų planą, darbai ir veiklos tęsiami.

Projekto lėšomis sudaryta galimybė daug dėmesio skirti pagalbai mokiniui. Nuolat organizuojamos pagrindinių dalykų konsultacijos, šešiose pamokose dirba antras mokytojas, ateinantis į pagalbą ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ir visiems, kuriems tokios pagalbos reikia. Inovatyviausias dalykas mokykloje organizuojant pagalbą mokiniams – individualaus mokymo klasė (IMK). Mokiniui sudaroma galimybė pakeisti mokymosi erdvę, jeigu jis negali susikaupti ir dirbti kartu su bendraklasiais. Individualaus mokymo klasėje dirbantys mokytojai tokiam mokiniui skiria daug dėmesio ir užtikrina individualią pagalbą.

Tikintis, kad pagerės mokinių matematikos pasiekimai ir verslumo bei finansinio raštingumo įgūdžiai, buvo įkurta 9 klasės mokinių mokomoji bendrovė. Nuotolinis ugdymas sutrukdė įgyvendinti bendrovės gamybos planus, tačiau devintokai išmoko planuoti savo gyvenimo scenarijus, įgijo savęs pažinimo įgūdžių. Lietuvių kalbos, gamtos ir socialinių mokslų įgūdžius pagerino glaudesnis dalykų mokytojų bendradarbiavimas su mokyklos biblioteka. Bibliotekoje vyko informacinio raštingumo ugdymo užsiėmimai ir integruotų pamokų ciklas 8 kl. mokiniams.

Naudojantis papildomomis lėšomis, mokykla praturtino ugdymosi aplinką įranga, priemonėmis, skaitmeninėmis aplinkomis. Įsigytos dvi planšečių įkrovimo ir saugojimo spintos, grafinė planšetė, elektrinis projektoriaus ekranas. Įsigytos priemonės padeda geriau panaudoti jau turimą kompiuterinę įrangą. Tai ypač aktualu buvo praėjusiais mokslo metais, kai ugdymas vyko nuotoliniu būdu. Mokiniai ir mokytojai pamėgo bei aktyviai naudoja EMA ir Eduka skaitmenines aplinkas, kurios padeda suasmeninti ugdymo turinį, kelia mokinių susidomėjimą ir mokymosi motyvaciją. „Kokybės krepšelio“ lėšos sudarė galimybę nupirkti skaitmeninių mokymosi aplinkų licencijas kiekvienam mokiniui.

Mokytojai, matydami nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, praėjusį rudenį aktyviai ėmėsi mokytis dirbti virtualioje „Office 365“ aplinkoje. Netrukus teko pereiti į nuotolinį mokymą ir tai išbandyti praktiškai. Šių mokslo metų rudenį mokytojai dalyvavo mokymuose, kuriuose patobulino savo kompetencijas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo, skaitmeninių mokymosi aplinkų naudojimo, pamokos planavimo ir kitose srityse.

Tikimės, kad projekto naudą pajus visų klasių mokiniai, kad baigiantis projektui galėsime džiaugtis pagerėjusiais mokinių ugdymosi rezultatais ir kompetencijomis.

L. e. direktoriaus pareigas Virginija Tumėnienė

 

Projekte ,,Kokybės krepšelis“ ugdomi būsimieji verslininkai

Balsių pagrindinėje mokykloje Pakruojo rajono savivaldybė 2019 – 2022 metais įgyvendina Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Mokykla džiaugiasi projekto lėšomis įsigijusi IT įrangos, skaitmeninių mokymo(si) aplinkų. Antrus metus pagal mokyklos veiklos tobulinimo planą vykdomos įvairios veiklos: vyksta mokymai mokytojams, organizuojamos dalykų konsultacijos ir antro mokytojo pagalba pamokose, tęsiama individualaus mokymo klasės veikla ir kt.

Devintokai ypač džiaugiasi projekto lėšomis finansuojama Mokinių mokomąja bendrove, kurios veiklą koordinuoja mokytojai Dijana Ušinskaitė ir Rimvydas Petkevičius. Moksleiviai užsiėmimų metu stiprina verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius, susipažįsta su ekonominiais terminais, reklama, ieško idėjų verslui ir jas įgyvendina. Devintokų iniciatyva 2021 m. gruodžio 16 d. vyko šventinė mugė. Buvo galima įsigyti pačių devintokų pagamintų raktų pakabukų, kalėdinių dekoracijų, netgi šventinių saldainių. Visos prekės buvo parduotos ir iškeliavo į mokinių ir mokytojų namus, bet smagiausia, kad bendrovė savo kurtų suvenyrų dovanojo mokyklos rėmėjams. Gautas pelnas bus investuojamas į tolesnę bendrovės veiklą. Planuojama pagaminti įvairios atributikos (raktų pakabukų, knygų skirtukų, ženkliukų), skirtos Balsių mokyklos 70-mečio šventei. Jau dabar piešiami eskizai, skaičiuojamos išlaidos, ieškoma medžiagų gamybai. Tikimasi, kad mokiniai ne tik pagilins verslumo įgūdžius, bet ir pagerės jų matematikos pasiekimai.

Pavasarį baigsis projektas, analizuosime rezultatus. Tikimės, kad galėsime džiaugtis ne tik geresniais mokymosi rezultatais, bet mokiniai ir mokytojai bus pagilinę ne vieną kompetenciją ir sustiprinę ugdymui(si) bei kitokiai veiklai reikalingus įgūdžius.

Mokytoja Dijana Ušinskaitė

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 - 14.50
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45