Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

 

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
 • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
 • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

 

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).

Veiklos ir rezultatai

 Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei

mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)“ pasibaigė.

672 šalies mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas, ir 533 mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo I pakopos programas, gavo visas projekte numatytas gamtos ir technologijų dalykams mokytis skirtas mokymo priemones ir įrangą, mokykloms pristatyti 11 205 vnt. nešiojamųjų ir 33 000 vnt. planšetinių kompiuterių.

 

Veikla „Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.

Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27 aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai 5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo, technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

 

Įgyvendinant veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“ kartu su partneriais (Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru) Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje kuriami 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. 6 centruose jau įrengtos standartizuotos (biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT arba gamtamokslinės ir mechatroninės/IT) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos, įvyko šių centrų atidarymo renginiai. Utenos STEAM centras savo duris atvers 2022 m. antroje pusėje. Centruose vykdomi formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai, vaikų švietimo projektai, mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarai ir kt. Projekto lėšomis centruose kuriamos laboratorijos aprūpintos priemonėmis ir įranga bei baldais, parengti atliekamų tiriamųjų darbų aprašai, vykdomi juose dirbančių specialistų mokymai.

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

     Balsių pagrindinė mokykla, dalyvaudama projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), jau 2018 m. gavo keliasdešimties pavadinimų mokymo priemonių pradinukams mokyti.

     Pirmiausia gamtos ir technologijų priemonės pasiekė pradinukus, tad pradinių klasių mokytojos su jomis susipažino, gilinosi į 1-4 klasių pamokų veiklos aprašus, esančius svetainėje „Vedlys“. Po gero pusmečio kolegės vieną metodinės grupės užsiėmimą skyrė dalinimuisi gerąja patirtimi, kaip kiekvienai sekėsi dirbti su nauja įranga ir priemonėmis. Mokytojos džiaugėsi, kad gamtos pamokos labiau vaizdingesnės, galima atlikti daugiau bandymų, eksperimentų.

     2019 metais gavome keliasdešimt pavadinimų priemonių gamtos mokslams mokyti 5-8 klasių mokiniams. Kadangi visus gamtos mokslus moko Raimondas Tumėnas, dauguma priemonių atsidūrė jo kabinete. Gavus priemones, sudarytos geresnės sąlygos atlikti laboratorinius darbus. Tikimės, kad ir mokinių gamtos mokslų rezultatai kasmet gerės.

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45