Konkursas mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

  • Paskelbė : Dovilė
  • Paskelbta: 2022-04-14
  • Kategorija: Pranešimai

Pakruojo rajono savivaldybės meras skelbia konkursą Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos  direktoriaus pareigoms eiti.

Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: nuo 12,54 iki 13,31 (baziniais dydžiais).

              Konkurso paskelbimo data 2022 m. balandžio 14 d.

              Konkurso atranka vyks 2022 m. rugpjūčio 12 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

        1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

        2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

        2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

        2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

        2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

       2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

        3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. 

        4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

        5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

        6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

        7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

        8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

      Dokumentų pateikimas

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

        1. Prašymą dalyvauti konkurse;

        2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

        3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

        4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

        5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo, išduoto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;

        6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

        7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

        8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu: Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis 21 kab.,), registruotu laišku (adresu: Vytauto Didžiojo g. 63, Lt-83158, Pakruojis) arba el. paštu vilma.jaraite@pakruojis.lt  iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. (imtinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Telefonas pasiteirauti (8 421) 614 90.    

Pastaba. Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo.

 

Savivaldybės meras Saulius Margis

                                                                                                                                          

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus taip pat rasite čia

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos