Pirmųjų metų su „Kokybės krepšeliu“ patirtys ir atradimai

Pirmųjų metų su „Kokybės krepšeliu“ patirtys ir atradimai

Nacionalinės švietimo agentūra, Pakruojo rajono savivaldybė ir Balsių pagrindinė mokykla antrus metus įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą ,,Kokybės krepšelis”. Projekto tikslas – panaudojant projekto metu gautas lėšas, pagerinti ugdymo kokybę bei padidinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Mokykla išanalizavo turimus statistinius duomenis, mokinių pasiekimų rezultatus, išorinio vertinimo ataskaitą bei kitus duomenis ir parengė dviejų mokslo metų (2020–2022) mokyklos veiklos tobulinimo planą. Pirmieji projekto metai prabėgo. Visų sumanytų veiklų labai sklandžiai nepavyko įgyvendinti dėl užsitęsusio nuotolinio ugdymo. Šiais mokslo metais, pakoregavus projekto veiklų planą, darbai ir veiklos tęsiami.

Projekto lėšomis sudaryta galimybė daug dėmesio skirti pagalbai mokiniui. Nuolat organizuojamos pagrindinių dalykų konsultacijos, šešiose pamokose dirba antras mokytojas, ateinantis į pagalbą ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ir visiems, kuriems tokios pagalbos reikia. Inovatyviausias dalykas mokykloje organizuojant pagalbą mokiniams – individualaus mokymo klasė (IMK). Mokiniui sudaroma galimybė pakeisti mokymosi erdvę, jeigu jis negali susikaupti ir dirbti kartu su bendraklasiais. Individualaus mokymo klasėje dirbantys mokytojai tokiam mokiniui skiria daug dėmesio ir užtikrina individualią pagalbą.

Tikintis, kad pagerės mokinių matematikos pasiekimai ir verslumo bei finansinio raštingumo įgūdžiai, buvo įkurta 9 klasės mokinių mokomoji bendrovė. Nuotolinis ugdymas sutrukdė įgyvendinti bendrovės gamybos planus, tačiau devintokai išmoko planuoti savo gyvenimo scenarijus, įgijo savęs pažinimo įgūdžių. Lietuvių kalbos, gamtos ir socialinių mokslų įgūdžius pagerino glaudesnis dalykų mokytojų bendradarbiavimas su mokyklos biblioteka. Bibliotekoje vyko informacinio raštingumo ugdymo užsiėmimai ir integruotų pamokų ciklas 8 kl. mokiniams.

Naudojantis papildomomis lėšomis, mokykla praturtino ugdymosi aplinką įranga, priemonėmis, skaitmeninėmis aplinkomis. Įsigytos dvi planšečių įkrovimo ir saugojimo spintos, grafinė planšetė, elektrinis projektoriaus ekranas. Įsigytos priemonės padeda geriau panaudoti jau turimą kompiuterinę įrangą. Tai ypač aktualu buvo praėjusiais mokslo metais, kai ugdymas vyko nuotoliniu būdu. Mokiniai ir mokytojai pamėgo bei aktyviai naudoja EMA ir Eduka skaitmenines aplinkas, kurios padeda suasmeninti ugdymo turinį, kelia mokinių susidomėjimą ir mokymosi motyvaciją. „Kokybės krepšelio“ lėšos sudarė galimybę nupirkti skaitmeninių mokymosi aplinkų licencijas kiekvienam mokiniui.

Mokytojai, matydami nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, praėjusį rudenį aktyviai ėmėsi mokytis dirbti virtualioje „Office 365“ aplinkoje. Netrukus teko pereiti į nuotolinį mokymą ir tai išbandyti praktiškai. Šių mokslo metų rudenį mokytojai dalyvavo mokymuose, kuriuose patobulino savo kompetencijas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo, skaitmeninių mokymosi aplinkų naudojimo, pamokos planavimo ir kitose srityse.

Tikimės, kad projekto naudą pajus visų klasių mokiniai, kad baigiantis projektui galėsime džiaugtis pagerėjusiais mokinių ugdymosi rezultatais ir kompetencijomis.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui